Skip to main content

Full text of "ILAM KDMBL"

See other formats


9036701512/9634307336 


maktabahnnaseehulummat@gmail.com 
V ^ ^ 1 

d 

X '.-’ -T^-í 

iáiLâ3 

L 

JlJ^íC^í^SíJ *y%^ 

ir 

^Ji^i C^í < cld f J 

n 

1 ((^ Jí> 

r* 


n 


rr 


rr 


r^ 


XL 


XN 

n rr 


rò 

c.L^^Zli^Uc.y ◄ 

r^ 


r^ 


rs 

í * * ♦ ♦^♦* 

r* 


ri 


rr 


rr 

Jy^^^^^^^t^y"iJc:^ijMÍiJ^^y!\^Á 

rA 

^Úy^Ut}í>jl\}^y.^lj^' < 


*í:_U(3>í'>^>1í <c^í<i_y^L 

•♦í y ^ *. ísr 

U^hjXiA 

íir 


òò 


dL 


d^ 

^ *• ''♦ • 

11 


ir 


11 

1'Ohi^j ◄ 
:Jju UI í 4J j^j ^^^lUâjj oJut^ 

S'-1 — f/í^^í[JPiJ‘’£^)&>À I /}&> 

JU >(^t- L>/^ ÍJU(j t>^w»/u/ 

—y I ♦ í í ♦ •• ♦ ^ 

I [Jl Z —L l/ * iS I 

6>ü^f^X uor-t^T/iíiu 
(j^Zl J (r^Zl L >-5 * (^>^L 

L^ If (*^L^ ^ Jl:^ 

//y* (9 U (jí ^ U 


7Í^T^)'KZ^ÍS^)\ 


(X—díí)^’~ljWlc^*^lií j (»-^' ‘--Ü? d^'” 

“jisbül “j»i*^i Jü?- d-^xJ'” 

j»i^5^1j ^LJI 6 jTjj ” —t^^tX/ — 


(L^ ^j^jj {jt L ^ (>c> ^ Z — íti UXíT.^ \5‘‘ 

Lc^ L^d^Lb'S'*u):rc.i 


Jílj 

^ U>J ( 


1 (J^^ 1/f 1^(3 ^ V c< U (J y U^* U f vLJ-I c/-^1^ ((;/y 

j'[^ííJjtí:^jííC.iji/^-^^- (iJK 


(i^j ^ ^ j ^ ÇJ ^ olsT » 

^1J^ ^ j.JJ<i(?fll' ^ . ^»^L>j U 

V J^J jA J ^ jS'ilii 

f S.UJU)( ^ ^ *Íj («.(^*^1 ^ ^Jj 

« al ^»/sá:'i *ij í 5c5^ J 


u(?^ jyPií ‘í^Úh2 — 

B)Ji 

U^e/lvíí 

<£1 Oi (tlK'(JÍ^L* (y i L U ^ l/T^ 

ijt\^}J^iJi^‘.íJ^J^i^/lJ^í^jíí>í^lJítlyJ’lJ't(lJ^lJC^jy^{}/^ 

S^^lA [jy^<C /^7 T t* Ji (; (t/i t/C'/i/o^ ^ iXi^ (i^ 

lÍj/ÍJ t/ l/ic/íy^i j^i^> lr<^>i I tTUi>t«> jí ii O J If 

^ tv O lálj ( [f'^íÁi^ ii^i^t/i (>t^ 

S('lA'í>^^ t/0^ J{^rc4^(j"‘c^ Jíi> 

/l I /<L- ” • Ji<> 

ç <J Jàil^ ^ j 

y' ^ y ^ y y y^ y y "' i) 

^ taükiLC^ ^ ^ ® 

.yí^,(\ ^ > y . y''y y > 

« • ^ ^ ÓAAüUJ jÁ 

<^ (/(1>> t:j T/^ií Z-i^ jíiV>^ J 

y u^O^yC^ >> tr^í/ir Jl>(/(/Oi( zL/li 1 >í;^4:5 


(^JLaL^-*.^ kil^kliSxJlj ífAn : (^JLíaljj (l) 


íijii 
Ií2_ h 9>*^JD í ÍíL 7. (l^uTI 

l^'J'>? (Ií2^ (9 ^ yCjT*f l^-- í::^ L^L 1^ >í U J y^ 

V 6 ^ ♦• •• 


yiíyi'i^i/hjl(Jj^Jy/i/i 


£\k.if- 

V V V í V 

(''>-i/LÍ^^:kJú4ri/L4 


J^L ijj 1^7 (<i^ “ ^^“>0 1 JrvJ^ 
cJr ui" Jjj j j \^\ : Jlii» 

$■ 9 y ^9 'y» y •' -»> ■» % ^ 

«. Láj^ÃJ ^ Jup ‘1 'j‘á f úUl ^ 


(J“0^) U U (yjíilí') 

(i/X'-^-^ l>> (J^ -j^ D^ L} 

^ ^ X -1^ > T|J/TJ1^ ((j^ J L _, J^ 


: jj*ií oTjJui.rr^AA :j^í jlu^ ^rqrz. iç^jUJi (1) 

1191 : ^UJAjIjS .r* 

9/^: .ii?oi' sl^.^ ^jJii ^^LiUi fili jfi :yfj (f) 

rA**r:,^‘LUU c 5 ji-Ui .r9ir: tíU»yli ^nr: ijlijjf (r) 

1Z.99!üi^i^i i.U«^ fZ.1l!j^L^ ^1 
— 4 AJ 1 tXjs- ^ (^1 

('' y ^ ^ 9 ^ y^ ^ ^ 6 ''y''^yy'' 9 ^ y "' 9 9 - 

<Ü lÁ ^ $'^ ^\ j ‘ Sjb y ...»^ 

uTi. (/^) 

^*(JÍ ^7 lL Zl (J"I y ííí_ t< \fff'^Ji (<í_ fe ^í=:^ \SM 

** í y t 

^' X - CÍ:-fe->/2^íí^ 

41 / 

c:-^ ííJ? 

? ** 

ii 4 cy^./u/i^ ^u-i>r c^r74^ u!r ‘W^ 

» 

jX t /i— ” Z —/c< 


rí5r:JUj«Jl>iS'.riMí5:^(jí^H^ ( 1 ) 

:j*Í'b»JlJ íriô:A;rU (r) 

z.ri<i:jijJi j^firnrij^í rrrAij^üaJi ajia 
ôlúiij ^ Uj J>^j 0^^' 

jí Jif! ^ ^ j *wft-»^' $-jrtj? Ojj^ ( 4^U^I 

«. iJL^ ^ CJlS' 

^::x* jy^vJ(iíiI^(j'(<L/íJyiJ'(>/^(U’:^(J ( 

^')(!!^L^^y'(j/^y:í^7LZlo^i^Jiy/ 

4i/^ 

j ^ J*^ '^! 0^^' 

9 ^ y y’ 9 C 9 *•''|■'•*t 4 ^■’'' ■’'' (-^f-’'^»»''»'' 

v!I ■ ^ ^ ^ ^iaLjUi ^ 

«.juJ'í4^^ 

/(Jij^zl iyOi^íi (y(k^ jííU • /) 

^y: ^ lT^ If lTJ-^l^^^ L iJ^ ' 

^ ^ ^ - lCí'^ 

:c>. ç^' jl-~«.i(<í:<i :2LuJi ^^riôiríiiJu^í ju-^.iriirijiijjí (i) 

:oUj)!i .r»Aô;j*rbhJiJ .irqr 

rrrA: jUj)íi ^^ííiríiA: j>JU (»jíi*Ji (r) 
/u/ 

j ^I;íJl iUl Ojgíàí^lè (5^^' 

«. jUÍI C.%^j í 4^ JaI ^ ?j’‘^ 4ÁÍ3 

«. jTj^l sjL^ »—ílj-àl » 

SÍi e WJãp I j ^1 jj“^^ ‘■^ ^ 

*Í ( íUjl |_5^Já jí^ ‘ (jsí ® 

Cr^ (^ J4^- ^ J -Wí 4>* ^ *^1 iS' ck^. 

i- ^ ^ ^ 

«.^( cs? J • J4^ 


All:^^jír^ Ã*!j-iJ' ^rrri:^Uj)[( <^.iriA:a^í (i) 
rZicí jl^ jTjiJl JjLjaífríZ^: c-ji-íi 


L/* ‘'OJijt I l/*) 

I j ly^ Vi- l/* ‘ ^ (J^ ^ 

c. L ^ ^ 2l c^ í/iííV (/Úy í J To^Jíy 

J líiH^yvV^*/J íí>í:::— kic->L^(j^l7ty( 

l^ L*X^L.yL^)*^>4^^/y Jíi>(yy Í^ 

♦♦í V ^ ^ y ^6 


uCíjyi^yU-Jvj ^;ii^ ^ jll'iè^h i^ Zl Jií> 

dc ^ 1^ I <■ ^ lí?^ {JjB)J^£::~J^ >* Uv^ íí:_> IT If’ i) Újíjjí < ^ lí' 

^ « ^66* ♦ 

- f-Jc31 yV'**'^ ^ 

Víjy C^VV^J/ llí~p^-(-/^y'j^y^S<^J^[f'^ Ukc 

j^a!f^>^í7^ui:> 

AÀíjr ^"4^ òl («_i^l-*J ^ jiStjV ^ 

jJUí í ir-.ijyr^ òT'iãÀUij .rrí5r:oUj)Ii (i) 

íir : ç5j'ò"' 
(r)^áL^/ 

jíís/íji^jí/^ôíXfíAo^j/tSí/'^-^- 

- .^ u ^ >* Uví í /'ò ^jii 

jl l/wL ^ t/ lXíc bv 

✓ y ^ ^ ^ X , í 9 

y 9 ^ y y 9 ^ ^ y^ X 9 f 9 ^y 9 f 9 ''^tl'' 

Cy^ J C*-3 «b I C.»-^ : Jj^ 0' (*-**^ 

jjkL^ ^ L^fiAl J«âi( <ÜÜ f jÃJI \jjiJci^\j e Jj 

«.\^)^_^\ ^ Jlr^' 


l^('1:^[â]! ( 1 ) 
rrii* :t^jb^( (r) 


(0(.^Lf;< 
/Ll/i^-Ü- 

y y, ^ y yr Jrf^J*** '^‘ y ' *É y ^ y tf' 

jjJ^ l^.ii^fl't Jjüí <üu ‘ jÃj\ IjJj&Uj » 


c^^Zl(j/PííJ^írí>fvZ^yCL-;U-/í^-^'/) 

('')(-<^cníjíktr 4 i 


^-WÈ-Jiij!'jj'i^c^hj^-i&-/cr.Jiij^^/^ • 

Al/ 


(^1 c 4j!Ü*J1 J*"^ l)'*“ r^^ (J^ 

«.c4Á^ i^illi7f j ('g ^■- 


I Bjy^hj I ifí^:_ > 'éjcL^ ^y.Bi7‘ ^ci _ 1 tJ 'j 

♦ 


ír9i* ^nrriçíJü.^wz.9* :j»JL^ (i) 

l1íM: jljJl 

riAAiji^ta^.íS^rrçíjbtJi (r) 
ái^ Jrz.* v^-lll JLu^JZ.r:k_i3u^U)I'l%« íZ,A9:jJL^(r) 
l*r:j^Uwü ÍJJÍUJI Ji-Jl .CArr: J 
Vl7il'í/^- úytfy-{iO(\,\'(j}{S^j!>\jt “jT jü\ JJU3” 

“jT ji\ JJU3” 


jJb\Â (1^1 c dJilÁ^Jl (J^ 

^ll I^IÍpÍ J 'g l^iâP 

ôi^ («^ t)! j f j^^'j J4^^ f 4^'-^ 

í . ^ 

« 


L»>: í:^ (jl!<y Jl^J^ 

(I) (- if Ji^ y^ ^ 11^^ L Vl/i 9 i y^ 

tv^LviilP^i^víU/cJ yS\Jl\S‘-jJ'^í{:) 
y4^(^(Aji>i<?’y^>9(i^uj^L^i54^<^vjíy^^*99íiL^ jyy^(/(í<i:— > 

- L 9^uái^99y^ t^> 

V • 


C<5 ((J^ 

*• ** ^ 

iJjQ‘ (^yi Z—/Ííy^^ Oi ( L*>4 L iCiT)^ i 0 l>c^ <Zl (^>^ I / 
uT (^ i/pf(/0 ^ V 1^4; (7t f ^ t* ^ ^ 

U1^ * l/U (^ (<^ Zl 


1A:^^‘L-JL!oTJ jUaá.líiz::,^byJlloTJJUií^^AqijjL^o (l) 


11 
: (j>í * (i^ 

/U/i^-ü- 

S '' y 

y y y i y y y ^ ^ y 

j tlglafl?x3 c lÁlP^ ( ^^lÃiá ^9_Ai t j<sl <UJl » 

« .<U« 4Íàí jÁ ^ ^ •^.' 

j^T-L ^ *■ * i ^ ij~ J-’*y^ 

í ** ^ 

/U/ 


y y Çt y y y y'' ^ '' '' y '' y y 9 >*“ ^ 

* t; ^ (\Á\Â^ ( 

y ^ y y \ ^ y ^ 3- 9 3 9 ^ y ^ 3 ^ ^ y 

J* tír* cr! ^ 4^JJ ^ ^ VJ-® ^CS^ 

J> f 

KK. 4iâd1 


‘'C/"Il/^cÍL^^O 
í:;;^! uJr d:- u^*lf /Í “-L^ J-’ /^ 

c. b~^l ij:^’ 


AAiç^O-^l J.u^íriíiA:çíJLajJl (l) 


((Jr^v 


iS^hjc:^-^- 

4^/ 


Jl UlSÍ ^ í Ulp}à f ^ ij^l iül jiJ» 

AÃÍ Jm®1^ '^JJ ^ 

. A»9 4Ãí1 ^1 

A‘(S'-^^ijy^<^lJ^'<^^^^}iJ^-i'/L/^ 

t> c:-1 (J>^f L ^ i-JTiJV^ t;j ((/^ f L J j ( 

ITi) (J^vi) lr>í ITi ( 

Ç~t^tyijh^B}íjc:^J^h^{J^Úh^ 

í •* 

i_" ^£-.ãl( J>^>_r£:_;Jjy'<:i^-‘‘^-wíítt;/:t/^ljiy^ • 


Aí/ 


fi 3 - tf 


3 3 ^ i ^ I ^ ■'3^3. V . 't ^ t»*'' 

^ s*^-^ /’’ c>? "-4^ jí^j' c>* 

« .Ljip (‘jí 

<1-^ (jí j y L (Xc^c^ • l/^ ) 

>^l^ It (jjj <£l wTx* L?y^( (J ) f (,/Í^L í,^>4^ (y~ L? 

(^)(,Zu:''t/^^ 


irr:4írUjjl (i) 

;^ljJsAi I <r‘\r.i^jjc^\ Jiz.ôr;a^í (r) 

^♦Cjü^i jiLLof^rri jLi-^íiòrr 

Tvl obt-í^í c3 jJh (r) 
IA AíJ 


</ ^5? 1^-4^ 4>"j' Ç^' t>® » 

«.UJlP — ^1^1 <Üíu f j-áí 

^iJjí^B.:>^0/íJ'i ij[^JJi‘iJ^Á [jt 

(0(.Za:V^y^A/u, 

41/ 

/' (>? ^^4^ <S^o' L?^ 4>*^^ 

«.ijL^ j Udü) 4^ç^i 4Í ^jj <UJi 

^ ij:! (jy (iX íL (4) 

c^>vt/kí|J4^( (J I í 4^ ^ ^ 

** *• ** *f 

^^^(^~Íiji<s\/ji\[S^\fi^ijt{yj^ij‘\jtj>\<!l^j^ ij 

7i (^ U L ^ l 4* ^ U ^ L 4<:-> lí'* lT 

%'i iTl/^^lf l 4'’'^ bli i-Jy^^^ 

Hr>l:^( ( 1 ) 

ÍÒU :oUj)I 1^^ (r) C^y>CA.V(Xc^L^*|^ 

)í itf' (Jií {jy^}) y íí^ iS Zl 

/'■ Syi^iJ^S ^y‘>í^ ^ J^/d b 

yb j (l^-> L (.^ 7‘yi^ i^j^‘yí’í^ ( í<^ tj^ J L íí 

\S/>^ ^ 

Bíj 'r Íí;:- J>í tS^yíy^d' ifji^ ^}Á~ Zl 

- U^/ii^d ç^Xjj) < I / 

(>tf ;y ((j*>> (íi^y^Vi l<^ 9 i J [/<LjJ^l^ l^t/^ 

I^JL^Ij ( ^ q»>ü ‘i CU9 jf- U 

“.J?jÀ?ti^l ^ 

hjyjj ^4i^u (^ÃJi LÁ ” 

lái-L.;^ 4 .«jÜ 4.«Jl] t)^is^ L«Jl^ 

“ ^ ^-^1 «'y ^ ^'jj 

^ ^ Lf (/(/^l/' J l> lÍi/' ^ L"/^Jií>c^ Í^ L“/y c? 

LI }A - - J l*' 

“ uJÍp ôAÍj *>\Í ^lX?ül ^r^U<? ^ («-^ J^” 

1Z.|»i*]i t^Jüp yp (i) 
rrA/r: t^j^' (i*>Lí-S! ^^bíJi (r) 
Jmí»^ u/^ 

(£«Aj í ^LtAJl ‘i J^í U • J^ (S^ ” 

. ^If 9i flf l/) 

>i/(Ví tf U< f t < U^ U Zl 7 lí^ (j:!: 

:<::_LL>i^(j7(7^( 

í ~ »^ • 

^ ^ ’ f 

; » ; « ^ C« ^ 

^>in j ^1 jir j>iji j dir jí 

j>Vi/i(^)cAu- C*") 

y^{^£^yi^iJ^^y‘ijy^tyiijty^{jtJ'í (r) 


ríivr:ç5j(^i j^uSí^iíJi (i) 
1^ (r) 

rò*/r -.ísyj^ ^bíJ' (r) 
ííl ^ f L Tj L ^ li -(j t (J 

jtj})jl ^^ J < 7f 11^ 9i: ITí ^/r^ J ÚiS‘^^.4- 

(J^”:c^í^09( C^l>->l ^ 

íÍ_ w lU I L/li/lj Jf (JÍ y ‘^yt ijih 

J^ U^ J^U^ LVíC^ U k ^ [S^[jyi^J^‘^<L^ 

I (jí I ^ í I j'!, ^ 

iO^lviI (^i I JIÍ y^lv9(<^ U^^lj^ 

J^1/;í ) 9 ^ U-’^ * 


x-Jxí 3 3 ✓^íí X- 

lÁUJ^i lAÍj 1 ^,^_Lk Ó3jP la_^l ” 

“!^i«jip *>^ c.*s4i j ^y? 

f-S^. ^yt 2í- If hJ^ü ^^) 

^it>9ljíí^>í ijl^íi;:^ j^ílí^ 

U.^.y.£ijL 


i/ ijl^ - J i/i^ 11 í c/li u i^9i u^ivCíC 

♦♦ 

(jvii' i>i^ í ifiJjí^j d[-^£ l/* 

i^íU^ísC^^iiL^ Ji^jíi—/í*y^^<^i^i^(:jii^jL^t;^y 
rr 

h )Í\^Loí^C^^- U}Uj - J '7^ t O 'v 

íL 1)1 fe -> Jc /ii-y: 

j) * if!f 

(vví l/* (i ^ y (j^ í-^^í^y 

J|> LÍ» í^ jV"/(LÍ‘i c7^ 

9 L y^ (j^ i<^ 1 ^ ^ iií y ijjij ” 

i/y ^ lí^^ZA^y íi:^ t:j (i^ (/{^ ’ ’ 

(l) 

r^vr:t^ji^(^ 3 *>\^Sí^b^i' (r) 
(/f ji (Jl l^yi 

ji (<^ bf )asi>c:^y>í\jí:^\J^'ji br 

(J^ {Jiic:-^ Jj li (^^ 

Jj^'(yÚ6j}\\i}^/<í^J^i _ /'iJ^\^/[J\i^[J\‘^ijJ}J^ji\í::^ ^ 

♦• ^ ♦ ♦♦ ♦♦ *6 

Itf’ ^Ji}í^''<£.'c;. -ij 

^b^Jl” vy “^ÃãuJl j A^l” 

jUj J^uJr jt “^u-J( oiiTj j*>uSl 

“Jãi^ L^L^rb jj^Ujlj 

“ (J*i' ^ ” :Jbv J^y 


r^^/r-.^j\ji\ (i) 
à^.yj^ d^jt “(»i^'j ^lJ' ô” lÍ- 

i, 

-yl' ^íç^Ji • l/ -5 (3 }iS&> dh^^Ç^íL^ \^lL ri 
7ÍKZ^Í'KZ^f^i'KZ^fK 

í/l \S/ii ^(/' 

í: 5 f í^ 1^ I (^ (í vy* (9 ^ ^ > (Xc li? í^ > 

i_Jyyi L; jj ^ * V^^ 9>*^^ 

- ^ U (XlÍ^1í''>><’91^ 

ijí dcvií^íc:::- ^j}y^tS^ t—^ 

Ç ** ^ y * 

jl I /<L - ^^->5) I Jryj^ 

« i$y ü S.uilj í ^b JUi-V' uJj » 

" A " 

Cí^*9i S<J^’‘^ 1^ iS‘’Áj^í _^ U lílj 1/1) 

(')(,^t-/ 

^y^79 1 iJ^J— h '^/iS b (lí(J (y%â^ l>íf^ 

l'1A:J^?flS*^:j^JL^í11A<í:ç5jbtJl (l) 

1 / 


»/2_- (jy^* (J^ l/Iic bvíT— -lí^- 

-4Éé)- uJ li^ (J<C/- 

lfC:^L7y^OL(Jl^y:r!>Í^»J><^ 

í iJjK j b y J' (o! JJ>í L~/^ ^ t* If 

4'iy^y y! cWjíI^i/U/*;-- ÜE-^y^U' 

-4^- 

J/^ U (^ji^/c^i^ J^jíTíy^llJÍ iji^l^^í^yíJ^Í^ 

(iy^í" 

yf^ii^‘/’^(k-J>b)<^ düi^l ^idí'^ J) w/ Jlx' (Vo Ifj^ C/^ÍÍí::^ 

2I b^y* 7 í I Jj^^j' l/yjlj^^l/y^lJ^' 

Ají íS^/^4- ‘^' 

^^isli_;' ^ '^' (.5^^^' '—^(.Sí^j' (* 4 ^' ” 

jJa_J) j—^ t^jj' J (. 5 Ís^ ^ '-* jI isir^yj 

^ ' '' ^^ ■* . ^ * 

j t— cA^ ^ ^ ^ -11 f V *j^'j 

í x' ^ ^ í 9 9y ^ 9^ í y ^ ^ 

Ui5* (^_^la^ ]aÀ9^ (.5^ fJ^ ‘ ^ 6^J JJ^ 
. ^4^' flj.ljí jí ^^jj'j 

J*A:>sJl li f tJ^j'^'j ‘«^'jU-^l («4^' 

^ ^ ‘ ^ («_^AiÍ»»ll f ^IjJ *ií ^^1 ÔJjÜIj 

jíj t^j-Áí jj^ jl >—C^j jjj j 

^ 9 ^ “S. 9 9 y ^ ^ 9 9 > 

íS jl^ j'j j'j (^^'-4 c4^" 

Vj ^ *i (_^4^ (S'j 

“.^.ibj»ji ^^4*^14^b *^j 5 ^ *ij Jj^ Vj i^i *i\ 4?ji 

i.Jí^ L ^ L L ^ ! ^y^jf l<i_, ([ J^L (] ^ L > U ^y^iA ^ i A' A[À/ji I ti^yiA L? ;jí 

^ Jiítv^Lc^L 

íi::, l^il j>^T(iy:i*cjTAA tf^ 

í jf U J^ííí::^ J->yí t* I C^d<;-> lí-((JÍ 

i-Jv^^yí ti/í:JUAj^ I {Jy: ^ \J‘ 

• J^í^/ M^~ Jy-/ ‘tj^ijf f 

cTJ^iU^ íjJ/ CAí^/ 

//< l^- dkí^'- A fh jt “olpJ-;? jJ\” 

(j Ipy) (J^ I í“-^ 

: j^^Â^-Jl! jsí^' '^'jí'‘^J' íll^* k_^jJLiw^t íTCií.* '.{S ^(0 

riir:ju*H j:^ <rr*i:jj^\jíy j;j^^\^\^<Cir^ 


r* 
( 0 « .C*Jtw UJ ^la*^ V j C.^lafr' UJ ^U *il » 

1 ^ L^ (í ((Jií 

-^Ul/l^LÍ' 

**C V 

Lj^í^ /''{J • y%^ 

>^>* li ü> If Ji^Zl cJ í/j^/l 


^^ulJ ^ c 3 ^ J JJ-* («^' » 

''^ í '* ^ y ^ ^ y'' y ^ y y ^ 

(»_^j3 j (»_^jatj <Jü J.«.iutiij (^jJlJp <U ^j-^lj 


( 0 «.eXVl 5 ]Jv jJ>-V^y 
J iJj^ U f J|>^(^ÍíL (i>^ Uf w 11^1 
ri 


(Í 9 r:jJL^.Arr:;^jbgi (i) 
IA ; jU^ ^ ^Uijs «.J^ (r) 

ij2yr^híí^Íjji/{/á^Jíy\^/d'^J^L^'/‘Ut^J^y-/ 

♦♦, I 6 •• ♦ •♦ •♦ 

(‘^)-^LÍ 

li - ^-jy^isKiíi íj/^/^y. J^J (Vc^j^lTíii J\ji I 

: if^ (y^ U r'^*r'^'^ 

^jm.«.mJÍ e AÁXfi (3^ ^ 

( <Ü Jt^CJt.jÜ ‘j-J ‘ j .»AJ'j 

-í ^ ^ y , ■^ ^ “' ,r 

✓ ^ li-^** *-'♦ -^i''i''**i«í* ^ lí-’** '' ^ ^ 9 y . ^ 9 \ y 

jA Jj ( <Lj 1^ âL)i^ i3l3 i <LjI^ j <Ljt^ 

C^ 'í^ .^jÃ?t<S ^jJ ^ ‘^>~^«-« (^1 jâ 

ij^L-JÜ j^j^^iftJlj «■lÃwaJl í^r jJwall í.U!íwajl :y^ (l) 

iíi/r: j-í^ j^^i ^r\r/c>\^\s~ Jja«]i j 

tirz. —ir''t/'i ilí^jl^i l^Jl^ .ÒIA-íMí5/I1:JUí3i '.yí) (r) 

yCi : j9^ JjãII 

ir*:jT7jLfi(r) 


í^ (9 (J> ^ iJ^f * 1^ h^ y 

- JlL — fji)c:^ 
- ^ If U^y 9 7 (í:;:^ t^C9 ( 

/Ll/i^- 4 è> - ❖ 

Ãi;k:Uj íílz ur j4-;)i 4^í 

^^X-í^tyí 

J^^L~ ^)ÇÍ\ j 1 :^ \)) (jjC^ U^J' 

“ .Aj (_^lJl*à <^Jj«sJi Jài^ (S^ ^ 

Jifl> <99 í}/^y(ú^ í:::-. 9 ijtc^i^íj^l ^) 

l*l:jr 7 jLf( (I) 

:í jb ^U)U JtAjJi .Aíirju:^! ^u)U jusjJi .nq:^j ^u)U jiajJi (r) 

^1 laflyjLg"' íiqq/i ijjijjJi frA^:^,flig,..,iJ j»j-i.LgJi f^q 

rí5: 
rr, 


^'\-^JÍl'JLl 

^^^[Á^\ '>-Syíi .lèlfixl\ 1j4*sJ1)1” 

JL^Z-l/-d^2^'-c^^c^(^U ^ 

^1 Jíp <b u i}^í ^ jf 

— ^ ^ 

^ ^ ^ Ix (c^^UZl (y^í^ k::^^8>*^ 

Xí^- 

<LL^S 

*» t ^ í 

r9:y'L^ Jãi;^ jLPÍ (l) 

n:fr*>Ui)l J fr*>U*J( 2 LiJjj (r) 
rq : fr*AííJi4^jj (r) 
n:y'L^ JãÃí^ji^í (r) 
rr 


J^L l/vi) [JJb j U) —/ L/>f I ií 

^ f íjjj (.5^ 1.5^' ” 

^.óJÜàj <UÃ1 sJ 

í<^ L ^ J (j>/yy Las'^ J lAu) (J^>r L v'^ (J^ ) 

(*) ( , 1^ 

(jy^* (í lá^ (Jj^Ií::^ - ^^'- ^1^ L (: j 1^ I ^;JÍ Vf (3>í 

I, 6 

Ç^J J\ 

jj—' (í—(S'^; j 

(r)^üü *il j>J 3 

^ iJyí^C^ii ^j)'íiJ^}^{j'/^^ 

~<L J^£. <:;.—^*(^1 

* V *♦ V 

♦♦ ♦ ♦♦ 

J1/<£l ^ uií^ííl t:j L^vi) (J> j y I I 1» ií Jij U ^ y 


í>r :^^UJl jAJI jí. JU jJ ^^iS^wnq/r: jJ) ^‘>UI (i) 

(r) 

a> > ^/0'>i l/><^ ^ U Zl (jvi J f[^ ^ IJ 4'r 

Ú>Lj UÍpJ ^''' *^3 

^ íjlS ^ 

c 3 j L lílÜr^ lTlÍ!^ 

♦ •* 

k—^V ‘ «ú-Ip jLIjVí ( 3 ^ o' 

f Lj\’jÍ j kjtX^ 1-4-^ ò\ ‘ ^ ^ 

# ^ r l 5 ? à' lt ^ 

: (/k_ If (J>9 J I If ly (J (y ^ U 

<^ ^Uli 


,^i^r 


^ ^ iõJi .f/í 1J j \jiü 


. U L I í^y^ 


-^t>? 9 >b'y^u 


UIp 

:^lf(/>^U^/9>^ 

J / 9 ^ ^ 9 9 ■'^Y 

J^'j J ÇT^. C^' ^Jf 

^ f^ij^ L* ii C^>^ 

'■^[^if’^jí»j\Xi^)2-^r'f'\^j\J^.i:íc Uí^í^c^l^ 
cJí U VI U ^ V 

(X Zl i^Uií 

* > (Jyr l^^y 

yf L^ > i(i ^4 í: 5 í if t>í i>*) c^- u (iyT ü’íi ííl Jíj L7 y 

Í(^Z- '^^{^^^iJ^\íJ^[9{jy>^)JJ)^ijt 1 -/Jl^l hjL^if^l 

- lX^ ii^^v9 lí^ tj ^ > (Jyr ííÍ-O-jX 

^ iTi Zl Jífl> 

y^lTjiu^b^í^í^li—c/* yí?*^ (iyr^* 

^ IJi^y^ (<• l/^ íL-L? <^r/r*c:^ i.^ ITj )i^ í:L í£l Jí4>7i) ^ U UO ( 

JJ?2£?99íí^UcJUÍ^(i^l>t^- 

♦♦ 6 •* •* * 

in:jr7jLí^( (l) C*íj \Â3ju ^ í Ol3jí ” 

JsilT-j .OL.^1 OljAÁil IaÁmj í t3Uâ^1 


“. jl^l J^' 

<£1 lfl> ^ ^/i c^i jl^V^ ‘í^ 

/l^ jLl/aí“>büi ^’- di))&^'-L^>/^'D^UiJií>i( 


yc/y^^ * L/{i'^ ^ ^ ” 

^ ^ Z_>íy^ír^ c^iZl (3 {/f w::^ ITj (Zl ((^ 

Jãi?- d-sxJ' ” 

^ 'é\J I c3ií£l (Jr^siIf*-* *>' * 

-jLyfí^^Jj^ l^ifiJy^v/jji^lDÍL^^ílj^J.^jt 

'■<L ^ L (J lá^ 0 > 5 ^ S£—J * í^i/^yíl. —^ 

- J>í 9 (<^ J U>í (X 

X{r^- 

Z-^rZl (Ji^c^lTjp J^lJj^T-í^ ^ 


r*V^:c,~laíUJ 4 ÃkJ Ij 4^1 (l) 

iqr:>uJi (r) 
** • V ** 

9 ^ -'y' ^ ^ ^ ^ ^ - z' 

‘‘.<Ujl $.1^ Jju OLImJ V l>.^^li ^ <Ud jisJl J ^ ^jm)\Á 

^ili/A ‘ L* If í 3 /^>^) 

c^<y>^ (/»/j/í l;/jyZ 4 ^( 7 i( L*i)f 

6 ♦ ♦Tn^- 

^ (3 u^ ^^*9J L V c3i 9i<^ <£l Jífl><::u (JÍ ir^ 

-í^U ^ I (JÍ Jífl^i^ bry (lí^ 

J^Lzí^- 

j í Olíjl .^i^cd! i-U^I ^jíjdl Olíjlj ” 

^ 9 y ^ '' 9 ^ * '’ y ^'’ 9 y ^ ''"' y 9 '^ ^ y "" 9^ ^ ^ y^ y 

A*^. ò)^ ■ ^ J^ cyt 

‘ ^ iii 

y íí y 9 y^ 9 '' ^ 9 ^ 9y ^ ^ y^ j 

j jil ‘ j yw^' cAjÀ:^' A-mSÍ 

. “ jrüi ji:, *új 33> i;i.! u 

ITi (3 jy^C^ ITi uJ^Í^ í£l i^v/>L ) 
ií t^ i;;;^( 99 i /jzfl>v9( ty?. 

^ f* **í ^ 


no/r j\J\ 2 ^b>Ji (r) jt _^7 U* (U 

‘<L — fjiií^Ac:^ ^ (J^(J^7^( (>í^ í tyi ij^^ 

** * 

“ . 4 :lgfll' jP 

U»/ líTL^ ív^y í i> (íT-^ ^ 

(3>r Zl c^ L U (Jy: ü? 

l/^ (7i lí^7 Jj^u^ if 

J'<:^\J^^-t^’ÍX/- 

JS*j ( JÀ»»J' Jji <—í^l ,iii;Jl ” 

( is>yu u^ ^ cJüjl *>^j ^ ^ 

“.aíí;J^ 44 L: 3 Í 

í j? Z_>í íL 1^ li L ^9>/^ ^ A Jí> ) 

ytjf}c:^\Ji^ s-jyrviii—L? 

r»A/r:tüãuJIj <uãâ 3I (i) 

r*«l/r :<üÃuJij4JiJi (r) 
ijj^j)'^yí^^j)ji> T lT jÚ<^/» (J 6y^(/< 

^ uPi c. frÃ- úyt^j -{JjJiiyi^ik, ^ if 
j í Sj-ia?Jij 
' ^j'j^ (. 5 ^ *^J ^ JfjiaJi *il 

X- ^x- ^ y 9 9 

“. J,^! ^ 1 <LÍ?J c,Ji)l ji?- ijf> tá ulp ^^lj,áJ' 0 >;^ ^ 

tiiyT -Lfi 


J 4 ^ ^(i ^ (i A cL^ \j ‘ 


c/L J1 J Ly: L /Sul c/-'->i^ 

^ c. I lí>>d: >i (^ u>f^ J>^(^ J cJ' • f-^ ^ l'* r*A/r:<üftuJlj <uÃúJl (l) 

i9r:^bJij^ (r) 
z.r:^jS^i j ^lJ' fl /Ò3 r*A/r:k_..Í3.>JJ j a^i (r) 
^c> \^\}nÀ9-\jff\íiò\j^ (r) 


n 
-S -f 


**( ^ 


/ííjjt “^^\j 4^( ” 1.- -^Jííj^.^^íU 

<^PUs*jO-’ ” 
^j' 

(^ i-J^^ y^ 2^ l;^ I iJ^^jy')} i-J^(J^J^ 

ijí í ^ 

^ ^ Z-If l/t l/ci^ L^ ^ 

^ L (jy> ijO^c/^l/V^ ‘ UÍ 

íijQ‘íá—1. _/jI <^(j3y^L7 l/^l^Zl 

L^l^íJ(jyXL^Jíí>»^L;c^jXiJíX^L^” 


riíi/r :<üãuJlj4^l (l) 
rr 


iJlivL 

(JÍ j/í* (JÍ f L^ ( 

í •* 

<::_ i_ ij^ 

>>ÍL JJJ y^ ííí_ 1“ U c^ i->V 

(^/‘i}ji^L^\/i}{jt ^\jj)\iJ}í^yí<:C)ÍJi^íí. —^L 

Ji^’(^ ((^ t (/T (i>: L 

\j,j^\J\J‘‘yt {j If V ^ 

- (JÍ J JJ’C^(J l{/í • (^(J^ 

jiTi^vj uir>- ^ ^jjpÍ fijUij ” 

JLs ^Jj^ ^LÍ:3 í ,tti?«fcsJl ÁAí 

íí 

•(^ 

^^{ji\itÁi)íi:^yi^i4'^‘X)j}€ ^/iij^.^1. _ f 

^ ♦ •• • •♦ 

nr :^bülJL^ (l) 


i Láljjí/y.í^” 

**c ** ^ ♦ ♦ ♦♦ ^ 

jj^jí T^yi iJ^JU-í^ 

Z^íy^j/{J ^ I ^jíí^jí ^ lÍ2/2^ ^■::-^iX * 

^jJü ijLuJ ^ jí 

i)^ 9 í y^ ^ i^( ^As^ií‘-ifif'^-j» 

ir\j 

/Jl)^ -liyr vyu -(/ly:^»^ ^ 

^ (iJuIi (S' <>^ ^ Je'j^ (^. ò!” 

Jl •> y 9 y > y 9 y 9 y ^ y y y 

oJL^i ò^j ‘ 

. AAJi jfi' jA J < <U 3 

4 »^ C^ i^líT 

LÍ^ />'>*</'/Lf‘ 

1-^ (Jiy Oi (^ U i-j/^ If 

c/y> í:^ vy L/j^yfj:!: 


I9r : Jp\9J\J^ (l) 
rrij^) Jãi^ jLPd^i (r) 
rrr/i ju^^brCr) 
rr 


W(-. 

I> 

jlj l/íL - -(iy: U 

jCÚi 4^1; Ujm ” 

Ú^ c:^ íi^j jyi sJ^U^i/hi^ ^Jy^ ij^’ 

í ♦ 

Xy J òl-X' 

Xt/^- 

♦* ♦ 

“ \jj^\jc3 ( àj^\Jjt s-^j oi ” 

XX>i tXX>i X 9>*j 

(")(-,/ 

õj çX* ^ *^! 0JàÃ?Jlj 
j*i '^1 j f (*^' ô^i4«J(j f5^(iL(Ji jji?j 

ciâ i/iii 41Í13 0^; (iJ 

rrt;>i oWí (I) 
(r) 

rrr/i:jOi*J'oWí (^) 
r^r/l :jOUi'oWJt‘'ír (^) 

Jj^i j í 

9 y ■r' y f y y 

L^JÜ? ^ í d yj) C^PU? 

^ /^Ji^ 

jíí>yí (j' (J>*; [í^t/\jij)*i^yiiJí^'áL 

ij f[^'tj^^ \Sy^ 

\jt^ _ Aj,j)\^j'j)j)\í:^ t>C^j/^y ^ C- 0 ^ (^ í 

^*^(-<í;_( 3 b 9 >' 9 >^tj 

t ♦ 

Jy^í^u-í^k^ 

jy^iJvifLvb^LvíUL/-/^ /i—jy^i 

“.dj^ii íUU^ Ijj^l jj ” 

lÍ^(lí'9/(>:ií'. S\j>[ '■i/\/tJ'^x ^<, iCvíí’) 

(r)(,^jl*; 

W • 

“j->:‘ií^^:4ííj(/i}b!” 


1Z.;||JijtII j_jJip (l) 

m/l:^(0Lí^lír y'1-i/r:^LJlobT j ç5j'jJ'(i*:>bí-^ 2:«bíJ' (r) 

nA/r:^LJi obT jijj\ji\ (r) 

ri1/r:^LJ( obT jiSj^J^ ^b?J' (<^) 
/ul-Jl- 

( lájlÁ c jp c jj j1ã!Í 

ut^ lájU 1^ ^íiÂj\ 

/LI/<L-u 

<jV ^ 

‘yi^ t>^U 

***$!• ** 

ijt^lL ^ j^iji^ ijtí 

(f')‘ljLlf>íi;^^>L{wi^ 

4 .«JLu 

UJlxj U UJIP j^Àj 

LÍv»>í>3ur^<jl->4L^/L52ljí>c.yc^((^iu^(^ 
ií i^Zl Jí4>|^yi;^ ( íf^U^ ü ^ ^j>/" 

~è^L — 


r^A/r :^lJi v»i5Tj4^ji^i(3*>uv^bí»J' (0 
r^s/r-.^ ji }s jr^ií^Ji (r) 
^Z- (/: j^/^r^r^ijtjvCi/õ^ ^ 

Jí^tíl/l^ úJáfy -LÍW' 1 /(j"c/^4f 

“y ’Z1 uX{? -(/f I 

^ ^ Vi ( ij^'^yi Z- y (í L~ (/: iiO^ íX^yr v-» • t~Z ( 'J^yC 

uOi u-íí^i/^yy 2y(y'u 

jLyL/jr/tí>yr^^yu3íyc)ii/yiu^r'''‘vy^ 

(f')-^(/Í)í“|Ji:^l”c.Líyi_t?J--*!Í:i-/if/7JÍ->í 
i^J^Z —/'il Jjíi^Z —A}/:í^íl/^(J^Ií*9-’” 

(^- cí^i> L 

rrq/H: ^S!'j ^ jUi\ ^Jã^' (0 

rrr/^: vȒLiJ(oU^i (r) 
irr/i^ : j ^^JxuJi .rrr/^: ã^líJi oii^i (r) 

^ c^JiJí OljJLà(r9A/ò: ã jAIíJij j-a» k-T jLa ^ i jAIjJi ^j^rtJl (r) 

J^2£^j)^ Z^f/; {}j^ lyij ^ZL-\^<Ú^\J^j>^7^/j^j^.‘'\^yt {}yi 

í ^ ** 

J-S(^[S^ L f j U ^ d ^ d 

^^dijyídytdod'^d^d^^d^‘d^ Ô^Ud^^d (J~ 

ddd>^^^^dí^d/'S^d'^diAi^jíídiJ/i-^f^^d‘di 
t^ddd^dd/ í?/u/lj/^ jLi ^ Í^Z^lí^ JÍ 

r.L.dut-j^ 

d^J'ljídd:<^ k_-^íJ^l/Jr^l^- dé’tX/ -(- If V ij'> ij^ Ir (j^ U 

y‘^Z^Jdyd^^d^d<dd^ 
/z£} ^.iddik^^í í/^ d^d-dytdy- yy/^j^d!'^ 
Zi~d (d d^^^ d^ d^j^ dd'i^/l — diJ'\ji ^ \Lcjj^ 

1^ i^d ^ '^Jjí J^^d 1^ diJÍrt üdJ^ 

^ Zl 4i^yu Zl dc j U-(8i J U y 1<7 

yiiydd-^difidd<^^^^Z^di±c>i^/dyj^ii^iBjd2di .// 

riA/r;çíji^( j*>u*ií^b;J( (i) 
riA/r:ç 5 ji^( 3 *>\^*ií^b?J( (r) 
ríir/l :j*i*)l ^Ur^fôq/ljLA^Síí tUJiP oliill (r) 

^y^y\^_jü .iii/r*:jui3i e-iJ^j.m/r*: jj^í 
( 0_ iTií 1>C 9 J L (í jí 

t< > t* ^ (/) iJÍí^ L (Í4^ 

^ U J h I ^3 2^Jjí 

^C f ** 

xl Zl i— hjí 

L —^Lí:;:->/b (c^ _^Lc;:^Jb ( 

j h T 9^ U Jífl>c^-) Z_ I /(i^H. 2^/Á, j h T 

♦♦^ ^ ♦♦ 

^^Jjh liXli)jJ^^Jí!^h^^J^i/2^-Í^d>X'-lS^ll'íl 
ij^(Jlé'j:yíJ^J^(Jj:í‘i:^JlJl>Jh I ifi/l/jAj^^lJl^‘í^ _ 

(^L^Jj^tuj^Jj 

.irrA/r: 4 ^ y^ ^r^íi/ii:^* 5 í ^_jü (i) 

^ror/\:^\ jLj ^br^r^r/A :juiOi <^_Jl^" f riAi/^;4.^i 

A*/r*:oLS jjb 

Jãi;^ Jip d^i (r) 
jipd^i (r) 
3 3 , 3 Í ^ A,-' í . ^ ^ 

», ♦ I* ■*•'•• '*«• ^ ^ t ^ L i ^ ^ ^ i * ^ 3 y y ,., íí 

.ki;^ C«Jt <Uld ( y^\ Ijxdjl3 

íf í*,, f 

.»j.aJ L^^ij 

L^^yk>^/u/íi>^yui;bT(X'V>^^ 

c •• r 6 r 

c3 l^y iííOi 

lC UT li*-’ (Jyr^*'-^ 

- f U (yr*AJ'I (JÍ 

5Íj;íJ iU;;- U JAAj jí J ” 

õiüül ^>iiÁS' ‘ jaIíI 

j?sJj ®S^J^'J^'j 

Zl jíAjbj^/íJ}^ A'A iJíy^ijA^ L^lyyji) 
“^Ul j^j\J\ c3‘>^Sí 

fkdCvtó^i— 

I yí(Jc<l0(J^L-^ 

♦* y •* 


“.jÇÚb 
j^J^jC^sj 

♦ ('')(-^bÍM/ 

í 

í//jj:“ Jü^ jip ” i^-^^'-t 5 ;-^ic/.<^u 

j^l/^ f f ty ií^<^ bvi j -(3 

l/I í l/U LÍ~ f ^í^'’ l/~ if l/* ^ ^ * (i-’^ 

Ij/í L^ iJ lí>-J 

^ ^ 1/v^L c<: ^ U 

vy<£. l-/c<u (/i^Ulr^siii'**^» - ^^'-(i/r>f t' 


“. 44jjl ^‘gii dJA^I iaiAj JÍ 4^í 3^” 

^^ b-1 b L lic v4í>’) 


<ir;j*JlS^lj^LJl9^JLi (l) 

rir/r:^LJ(j tíj'ji' ^b^Ji (r) 

n: |*JUH JãÃ^ ^ I (r) 

rr^.rríi/(i :fr*>Ui ^‘Api ^^nr/riçíji(i*>l>Sí ^brJ' (r) 
‘ .JàlfixJJ hú ^ JmÜÜIj ’’ 

L ^ ^ >í^(Jyr ^ * 

‘ b/^fX’ ’: ITIX *Vf^ 

-(J"k_l^j^u-líJz^Itf' 

U[^hjX>A £ 

♦♦ ♦ ♦♦ ^ 


U ^ L<^ C^ bí^ lí^lJjK b-><è:il bZl Jífl>^y 

-LftJiflí 

íií Jy6í(L 

^ íí_ U^ 

6 ^ ♦♦ 

j b<i^ í:::^ )>>t^ C5*i-^ ’ ’ 

i^\í\jhiJi\J ^jG>^hjl (<^ tV (JÍ ijyulí 

* ♦♦• •• ♦♦♦ y ÍP^ •«♦ 


nr/r:^LJijç5j'^'(i‘>^’iI^'í?J' (0 
nr/r:^LJi j ç^j'^' ti*>bí-’i; ^b?Ji (r) 

I1:c.by^l/(r) 

ír*r/r jj*íí j-iJi oii^wi*A/rfr'*q/i:j*^ >J' cJaJ' (r) 
l^J^I^‘jJyfj^í^/i/liJ^k::yljyQ^/^j^Cf' jt/ 

íJe^iJlJ^i^ljjy^ ^hij^ t^by^ly^ ^Çfy*J^\j^^ 

ij U \M Zl ((jtv 2 ::-^ ü‘-‘^^ 

" ♦ ♦ Y * ^ «V 

^^^-í^Lvlft*Í( c^ \:)} tj ^j> (í^ ^ 

Vi (^ l^ U ^y* ij lívi )í^ t>ífC/< L 

♦ ♦♦ 


y l^ í ^ LL^ L U tJÍ d<:vií’ ^iilív^^íiL Zl Jii>^y 


«. ‘Aip J^^'j ^líül JjJJ 


nr/r: ji^ií?J' .r^r/riÃ^ob^i (i) 
nr/r:ç5jij*A^V ^i^' .r*r/r:<uí.^-iJi (r) 

\^■.^\AA (^) 

:j(jJ( .rSzllj^l^Sli > 4 jjí cJaJí ^ (r) 

■.J^jL^\ JàíbJJ ã^1 Ji\í^l<rr. /l^ (jT jü\ JiiÀ^J jl>í.ò<í1A 

Jir^íi^v/cA jíiií f 
J^í I I Jr^vj^ 

*Ü jJ J “i^jj J i.\À^ ^ J Jiíl Ãja[^t3xi\}) 

3 3 3 3 

«—»\...,làÀ3x}\j J>^' (_5® 

<::;_ Vi II <í:_ U^ (t L/) 

t 4 V ♦ ‘ 

^ * X - <^ iTv^Ji L V (JÍ í^ Ip^vi (Vi ( 
i^ (^ y (Jy^i iTí Ir U L L iJiV^^C^ 

“jJL^i ^bxJl ”vi( djib-V' iJLJL» ”i_ jUl 

bi L 4^y<i_^ J?i^J L <Ú iJ^Cfí:^ \f L/^J ^ ibvi) 

^b<J' ”i^ -i,^’tfj - í<^ bí JU* (JÍ 

^^bv;JÍ“ ^LJIj íJj\ (3*>b^S! 
(^X^b^JiL;(j:!jí>L*V^(iv^C^U/^ 

Oj’ifi‘í^i^ t/Jl?>i í'jíiV^t>^ ^ Èi> o/l/- 

**í y ♦ ♦♦ 

í l;^-/ (Jibivif (Ji(>f ijb t;jl^yj2fl>j’^ (J^V^ 

—f- J^ 6 v^ 


í5qiA:jijJwAríiíi4Z.rAi:4_rjjLi.^( írrAAírrAz,:A;rU jjI (i) 

nr/r:^^uj^iU-JL- (r) 
nr/r:^LJ( j 4/j'^' (ibb-Sí ^bJ' (r) 

t*y"f 

1^13 bj L... (^ l/Zl í.. <^ L>r c:^ i— 
í:^* íi:^ c:<A Jjy^^ Jl iji (í^ 

I^^J^h)^iJ^JijyjílJ^J^llJhtL^ •l^í3^->^*-’^!/'^ 

í (jà C/^ t íi-’^ y<>í (X 

^^' 1 í^ c:< Av'j I I^Jy^ 

t^’ÒXf 1?. vJ(v>^íií 

í/^'^ í^_^iy^( (ji” 

í^^>Lr'íl>í:^^L{i ^ ^ 

' 1J ly^ (<:::- 5^^-’ 

U<^(l/ )Lfí^r 

‘l/Jü«>(^^>yLi/ 


r9:ç^jj;?Jl jj*ií Jãi?-j_jip («L^l (l) 
ji \ 2^/j^xi /^ tyf vj) (íL [í^t)/ij^ 

í ♦*♦ •♦ j • í 

<£l J^bji c^/2l 6y''LÍ!^l'* '4—-/^ lA ij*-» 

t ♦♦ ^ ♦ 

i— fjiií^z—A 

- í:::- tj^jv ij \Ají J^ií Ji? Ar_^ i—y:::^^ 7 

6 *♦ C *• 

J>í (J(i(/^L L*>Í ^(/(/^ :l^^>C> í:^ £íí ^l:i 

1^ ;=-cJ < í L^ 1> Í_ c/yr i> ^ 

•L^ Z~-yijU^ll^^CJllJ^f^‘LA' 

7J U (J jy L (/c^ (Jc/*íí^C^>^ 

i. 

nr/r: ^j\J\ ^'isi-H (i) 

r*r/r:2Uj-iJiobV' (r) 
rr:J^)^U(r) 
<■ l .♦! M ^ 

^ U ij^i^y cÍy)J"^~y"u (x y d^íj} I ^ le^rv aS^:^ \^/f 

lj"i^ tr>i Hv ((7 (jí (3 U IJ y L Vi I (3 bí 

-1^ ii^ijí (.^Zl u^(j^9iy^ 

*•* ^ * í *** ** ♦ 

-íil^i- tJiJ^J iCii • ij <i 

- Zl tií Ji^i • íé J-» ij^ l/ /'■í (/'i I Vi ( 

l/* j ^ U-^ t * 

Jii(/)y>í iJiJ j l^y Ai (l/? Z-/ÍJ^ 

tfíi l<v O 1^ l^v c^ ^ly. 2l 2^v 

^1 ^•'^j J* :t/rV:ci/U'k^iv)(J^ (0 

vi^v) c ^UJJt jJpI jAj (JJUsJ V jL««-dI oL»ül Ai(Jj.4-^ 
íjh2 — 

L/Ji 

** 

-á:;-líi^ 

i ✓ • •• 6 

X{?^- U’. Jií 

•>k: C^ 1^ Llí'L*>'C^ ix * ’ 

♦♦♦ ^ ♦• ♦ ♦•^ ^ ^ ^ X*** ^ 

i ^. L{i' (3/ 

(t^j Jyf D^jy^/íjíJ^ tj^iJ^h^iJjí <£l 

ijj^i íi—^*>iç 

^>rÍi>L*l/^l^L-l/l>^9;L~a*^Cá^ 

iJy^íJjíJ S [^ (J^ d-^^* 

c£y lÍ t*yL l^ jt Jíji I dX/ (3 L l^> 

l^d-^y^ d* (3*-’ dX i^* 

‘V j^' 

9r :j«JlS^lj^LJ)fl^Jü" (l) 

n W d^i (r) 

r*r/r:2u^iob^i(r) 
. L-lX^(e/): b/l^ ^L” 

'■{J( )Z 

jiy - I 

* 

iJ'7)fijÀi - T 
Jl^^í^yljtjytíJ^} - r 
Jli«>llí^|>^^ - r 

- Ci 

y *} *} 

Jl^l|^c^/c^ - ^ 
t 

tU^J>L - 9 

^f6ur - '* 

L‘>^i^(/i^/í/^) - ir 

L-bíjC>li^L7(>^ - ir 

♦♦ ♦♦ 


nr/r: iSj\J\ ^\^\ (i) 
- ir 

- líi 

VM\j(j:jf - 
^a\‘^JÍ b>yt>ft/bí:^^oí 

- r* 

- rr 
-rr 

- í::_ Uc:-IL ^ /(Jí (<£l i_ IJ ^ 

t** * ^ ** * '^ y ^ 

jiBi/‘^í"jtá^j{^ii^'A^J^'^jt^\^íijí^ijc> 

rrò/i:,yLUJ (i) 


11 


Jbr J >1^' ”i^- J>tfc^<|^U(0 

J^í I /L- - * Jr^vj^ 


4Í.«i^l í-IâJJ j jlàJl (j^ 

t._^JLJl j jlk^l ^a3 j 4C'S^' iUJ' Jjlil j 

Ji^íjj Ç^lisJl J^l j 


> b j^ U í (3 U f (>(j^l^/^ -1^-(J>(^j^ Uvi (^lí’’^ (f 

^^íhi^ ^ j:^íz i^hi^-ii^-lj^ 

( O b>) 7cic J <>^i^ - ^jõX^' - 


(j:! “ oiPj^jJ^wL-C//:Uuií^ ji:> 

V • 

L jv I}^íj^ ÍVb^ *<f-ií 


cAr/r it^op J^iS3i (i) 
rrr/r;jij^t jLJ.í 5 z.r/i:j(A 5 P*iíioij^ (r) 
riò/r:2Lp .rr/r oIp jJi (r) 


ir 
ííj^/iJ^í/iLc^i/^iJ^“ 5 jj ” 

(1)-^ 

t 

J s.li?xil uiãS ”c:^-'^’CJj- ij[^ 

tí (y^íc:c(iv b^jCí iS~ -ij^c/-l 

j^ifJ^Sí^ U^í^y: 2-^//}J'\ff \Ji“\J^”<^7Íá^jj^[S\/tJ‘ 

jí L d Lz^t/yVtJ^ • uJ2^( 

ij^l/J^iS^> ij < Jj^ I ‘d^Ü' *< 7 - L 1 } 


nz. :Olpy?jJl5^jü"JAíÍ:ÂPj.kí^JlaJ(jflJlírrr:ÃPjíjJl (1) 

rpz/iitifcíji (r) 

nr/r. frii^üi jl^ -.Á) (r) 
J^íj í iyjji ” 

j*>l;;sJl^ij Ã,^\Á}\ ^Iflsll J^'j í5jlí)i jj*t» 

J 5 aúill ^lÜl 3 ^uil J 

"kfi^jÀ ji^l Am <üjiij ’ V 

( 0_ (Ji 

«* 

jtí^J íJ^iJíi^ljC> Ct^ —/ ^(<^ ^\j'>J\Si 
íL(>^^íy:fíC^^c^(,^Uj:!“ o(>»” -L-dií)^-(i^3fU 

jLJ ”i_-yf 

j^U ^S[fi^ijt “jlJ~«J' 

- t*/ /Cf} ^^1^U/LI/<L- 

uytJj - f7(^^\ji\J^\/t^yji\\yy 

5 jS*jj ” ^^'-(J^y^li? 

}tjt^^í\J ^yLf/ic:^ Ij^ 


rn/r:ÃMj^\Ajjj 0) 

ri/^:j)j^\jLJ^r'<^r/r:j)jLs^'j\j\j^ (r) 
11 ^ :OlP J^ jJ\ 5^Jü-.íir9/rJji (r) 
♦ . 

/I l/wL - ^ 

1 j^yífcSÍ f ?J^ 4.(»b»s^iJl ” 

(0“^> 

í - ^ 

^ lií^ J1^ íí^ L*^::^ L ^ Itf’(iíihy * L/^ 

*Vc^ f^-’ l/* u y^ vitf' 

!)jjyjyji<^J^iJ^íú-^'dX''-iJJj^ii:/>i^lM/4‘í^i->yl/C^h 

(r ),^ LV>é^ 

9/^-9“ Ó/'^-^ BílUíC^ (jy I SJjÍI 

L J>Í ij^ ^ l> c/^ ^‘f- 

_ b í (Jií Jíi^ 9 j(J lá^ (((Jj^ J Ir'((/C (J^ 

I 6 ♦• t •• 


❖ 


❖ 


❖ 


fí»A* ) toL%*iW-o CO 

r*^ í^^éÃj flAr^lÃpjSj^i C^) 

1^1 Jutflijl(r) 
(j:Í^U7/^uriZlA(^c.(y/LÍlí^(ví( 
\Sif\J^ij^[? 

f li^Zl Jj Uj} I ijyí 

íJlP>!í)IJ'<^Lj^::::^(Jí^^I~íJ^jIj^iJ'^ —